Etikai Kódex

A Magyar Sörgyártók Szövetsége tagjai (a továbbiakban: Tagok) a működésükkel kapcsolatos etikai szabályokat és követelményeket, továbbá az etikai szabályok megsértésével kapcsolatos eljárást az alábbiakban határozták meg:

I. Általános követelmények

A Tagok kötelesek a működésükkel kapcsolatos társasági jogi, polgári jogi, egészségügyi és egyéb jogszabályok teljes betartására (versenyjogi, reklámjogi).
A Tagok kötelesek köztartozásaiknak rendben eleget tenni.
A Tagok általános és folyamatos kötelezettsége a jogok és kötelezettségek jóhiszemű és rendeltetésszerű gyakorlása, a szakmai és üzleti etika szabályainak betartása.
A Tagok korrekt üzleti kapcsolatot kötelesek megvalósítani partnereikkel.
A Tagok tartózkodni kötelesek minden olyan tevékenységtől illetve magatartástól, mely az iparág megítélését hátrányosan érintheti.
A Tagok kötelesek az ügyeikben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságokkal - üzleti érdekeik figyelembevétele mellett - korrekt együttműködést folytatni.


II. Szakmai követelmények

A Tagok kötelesek az alapanyag beszerzés, a gyártás, a fejtés és a forgalmazás során a vonatkozó jogszabályok betartására.
A Tagok kötelesek tevékenységüket a megfelelő hatósági engedélyek keretein belül végezni.
A Tagok kötelesek az általuk gyártott, vagy/és forgalmazott termékekkel kapcsolatos egészségügyi és minőségi követelményeknek eleget tenni.
A Tagok kötelesek a fogyasztói jogok érvényre juttatásának előmozdítására, illetve a fogyasztók érdekvédelmét ellátó szervezetekkel - üzleti érdekeik figyelembevétele mellett - való korrekt együttműködésre.


III. A szövetségi tagsággal kapcsolatos kötelezettségek

A Tagok kötelesek a Szövetséggel szembeni, tagsági jogviszonyukból fakadó, továbbá a Szövetség által a tagok hozzájárulásával vállalt kötelezettségeknek teljes mértékben eleget tenni.


A Tagokkal szemben elvárható a Szövetség ügyeiben való aktív részvétel és a Szövetség határozatainak végrehajtása.
A Tagok vállalják, hogy időben és pontosan szolgáltatják a Szövetség részére szükséges és/vagy általuk vállalt statisztikai adatokat és nem közölnek olyan információkat, melyek nem felelnek meg a valóságnak.
A Tagok tagdíjfizetési és az esetenként vállalt kötelezettségeiket időben és rendben teljesítik.


IV. A Szövetség tagjainak egymáshoz való viszonya

A Tagok a szabadpiaci verseny követelményeinek betartásával semmiféle olyan magatartást nem tanúsítanak egymással szemben, mellyel a másik felet jogtalanul károsíthatják.
A Tagok kötelesek tagsági viszonyukkal összefüggésben tudomásukra jutott összes információt bizalmasan kezelni és azokkal kapcsolatos minden visszaéléstől tartózkodni.
Különösen tilos a bizalmas információk olyan felhasználása, melyből a többi tagok bármilyen hátrány, vagy sérelem érheti.
A Tagok tartózkodnak attól, hogy más tag alkalmazásában álló munkavállalókat saját cégükhöz csábítsanak, illetve hogy az üzleti erkölcsöt sértő módon információkat szerezzenek.
A Tagok tartózkodnak egymás minősítésétől, különösen a negatív minősítéstől.


V. Versenyjogi követelmények

A Tagok kötelesek tartózkodni a tisztességtelen verseny bármely, a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben foglalt megnyilvánulási formájától.
A Tagok számára tilos a fogyasztók bármely megtévesztése.
A Tagok vállalják, hogy tartózkodnak a jogszabály ellenes versenykorlátozás bármely formájától.
A Tagok számára tilos a gazdasági erőfölénnyel való bármely visszaélés.


VI. Reklám és iparjogvédelmi követelmények

A Tagok semmilyen módon nem folytatnak olyan reklám és hirdetési tevékenységet, mellyel más tagokat károsíthatnak. Így különösen tilos az összehasonlító reklám alkalmazása, illetve más védjegyének bármilyen bitorlása, illetve jogtalan felhasználása.
Tilos megtévesztő, félrevezető a versenytársat sértő reklám, vagy hirdetés alkalmazása.


VII. Bejelentési kötelezettségek

A Tagok kötelesek a Szövetség elnökségének bejelenteni bármely változást, mely az alábbi esetekben a Tagoknál bekövetkezik:

fizetésképtelenség bekövetkezése, csőd, illetve felszámolási eljárás megindulása,
végelszámolási eljárás megindulása,
a Taggal szembeni versenyjogi eljárás megindulása,
a Taggal szembeni iparjogvédelmi eljárás megindulása,
a Tag cégjogi állapotában bekövetkezett változás,
a Tag felső vezetésében bekövetkezett változás,
a szakmai működést érintő hatósági engedélyekben bekövetkezett változás
a Tagok a Szövetségben képviselő személyében történő változás.


VIII. Etikai ügyek

A jelen Etikai Kódex bármilyen megsértése esetén a szabályszegést a Szövetség közgyűlése által megválasztott Etikai Bizottság vizsgálja meg, felderítve az etikai szabályok megszegésének tényét, a szabályszegés súlyosságát.
Az Etikai Bizottság köteles eljárni bármely tudomására jutott etikai szabályszegés ügyében, vagy az erre vonatkozó bejelentés esetén.
Az Etikai Bizottság jogosult a körülmények felderítése érdekében a Tagoktól a szükséges információkat beszerezni. A tagok mindenben kötelesek elősegíteni az Etikai Bizottság működését.
Az Etikai Bizottság ténymegállapító és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Vizsgálatának eredményét és javaslatát az Etikai Bizottság a közgyűlés elé terjeszti, mely kizárólagosan jogosult az ügy elbírálására és a megfelelő szankciók megállapítására.

A közgyűlés csak az Etikai Bizottság vizsgálata alapján hozhat döntést etikai ügyben.

IX. Szankciók etikai ügyekben

Az Etikai Bizottság vizsgálata alapján javaslatot tesz a közgyűlés felé a vétkes fél szankcionálására, melynek fokozatai:

figyelmeztetés,
tagsági jogviszony felfüggesztése,
a Szövetségből való kizárás.


X. Egyéb előírások

A jelen Etikai Kódexben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Gazdasági Kereskedelmi és Iparkamara által alkotott Etikai Szabályzat az irányadó.
A jelen Etikai Kódex a Szövetség Alapszabályának elválaszthatatlan mellékletét képezi. Valamennyi tag köteles a jelen etikai szabályok teljes körű betartására.


Budapest, 2001. február 19.

Üdvözöljük a Borsodi Sörgyár Kft. vállalati weboldalán

Az oldal megtekintése
18 éven aluliak számára tilos

Kérjük, adja meg születési dátumát.


Év
Nap